Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Tove Aradala Tomris

 

Mina tre andliga namn... Tove, det gamla danska vikinganamnet som betyder duva och som jag fick av mina föräldrar. Aradala, namnet min dotter i den andra dimensionen bär. Tomris, namnet av mitt östra blod som jag fått av en broder där.

 

My three spiritual names... Tove, the old danish viking name meaning dove and given to me from my parents. Aradala, the name my daughter in the other dimension carries. Tomris, the name from my easter blood given to me as a gift from a brother there.

 

Allt Vatten som runnit under våra broar, all Jord vi trampat våra fötter på, all Vind som blåst i våra hår och all Eld som värmt våra kroppar. I Ostr föds Solen, I Sudr ger den av sin livgivande värme, i Westr ger Solen plats för Månen och i Nordr visar den oss vår väg genom natten.

Jag arbetar med Elementen och Riktningarna tillsammans med de Gudinnor som varit med mig under alla tider och så har jag gjort sedan barnsben. Med bägge mina ben i det för mig naturligt magiska livet då jag har detta både från mammas och pappas sidor.

Jag lärde mig att se skogens alla fantastiska varelser när jag var tre år och farfar berättade hur jag skulle använda mitt seende öga.  Då fick jag också jojken och kulningen på ättens fäbod. Mamma och mormor visade mig hur jag ser och talar med dem från den andra dimensionen och berättade om etiken.De lärde mig också om örter, att drömmar är en verklighet i en annan dimension. Ödmjukt tacksam för detta, ödmjukt tacksam för att ha fått växa upp i magin, örtakunskapen, den visa historien och vandringen i Årshjulet.

Ödmjukt tacksam för kunskapen från alla visa kvinnor som gått vägen före mig på mammas blodslinje. Ödmjukt tacksam för de droppar samiskt blod jag har fått från pappas blodslinje och den kunskap det gett mig. Ödmjukt tacksam för att få minnas detta från liv till liv. Ödmjukt tacksam för mitt östliga blod där Skyternas kvinnor gett mig styrkan och kraften att stå i min stora energi,. Ödmjukt tacksam för att i detta liv få gå denna väg som Helerska, Örtakvinna, Stavbärande Run-Völva, Sejdekvinna, Bandruid, Shamanka, Gudinnebeskydderska och Högprästinna. Som en länk till andra dimensioner, till andra Världar.

Jag är ljudkonstnär och Ordbärarberätterska. Jag är Vatten, Eld, Luft och Jord. Jag är Ostrs, Sudr, Westr och Nordr. Jag är Universums Energi och vår planets kraft. Jag är kärleken till Gudinnan och förmedlare av hennes kraft och energi.

Jag blev utvald redan när min själ föddes för första gången att tjäna Gudinnan i olika former av Prästinna i alla mina liv. Idag är jag Högprästinna av Heliga Systrar av Lemurien och Atlantis. Vi är bara 5 i Världen med denna titel i den Lemurisk/Atlantiska kulten. Jag är även Högprästinna i den gamla kulten för beskyddandet av Gudinnan, den första icke-kungliga i denna kult som styrs av de Högkonungar och Högdrottningar som i nedstigande ledkommer från många tusen år av beskydd av den Stora Gudinnan. Jag är Bandruid, en kvinnlig visdomsbärande Druidprästinna med rötterna hos Dtottning Boudicca och troligtvis den enda som idag håller kurser i detta, Jag är Mästerlig Run-Völva i det Nordiska. Så är jag en esoterisk arbetare och en otroligt stolt hedning. Jag är blodet från alla mina förlevande i öster och i norr.

Jag är Aradala - Prästinna av All Tid. Den enda som fick denna titel. Titeln jag bär i mitt hjärta och min själ precis lika stolt som jag bär alla mina titlar. Ödmjukt stolt. Jag erbjuder Dig att gå med mig på denna min väg.

 

 

 

All the Water floating under our bridges, all the soil of Earth we walked with our feet upon, all the Wind that blowed in our hair and all the Fire holding our bodies warm. In the East the Sun is born, in the South it gives of its lifegiving warmth, in the West Sun giving space for the Moon and in the North it showes us our path through the night,

 I work with the Elements and Directions together with the Goddesses who has been with me during all times and so I have done since childhood. With both my legs in the for me natural magical life as I have this from both mum and dad.

I learned to see all the fantastic creatures of the woods when I was three years old and my paternal grandpa told me how to use my seeing eye. Then I also got the jojk and kulning at the family chalet. My mother and her mother showed me how I see and talk to the ones from the other dimension and told about the ethics. They also gave me knowledge about herbs and about dreams is a reality in another dimension. Humble greatful for this, humble greatful to have grown up in the magic, herbal knowledge, the wise history and the walk in the Wheel of Year.

Humble greatful for the knowledge from all the wise women who walked the path before me on my mothers blood line. Humble greatful for the drops of sami blood I have from my fathers blood line and the knowledge from that. Humble greatful for remembering this from life to life. Humble greatful for my blood from east where the women of the Scythian gave me the strenght and power to stand in my great energy. Humble greatful to walk the path as A Healer, Herbal Woman, Wandcarrying Rune-Völva, Women of Seidr, Bandruid, Shamanka, Goddess Protector and High Priestess. As a link to other dimensions, to other Worlds.

I am a Sound artist. I am Water, Fire, Air and Earth. I an East, South, West and North. I am the Energy of Universe and the power of our Planet. I am the love to our Goddess and the giver of her power and energy.

I was chosen already when my soul was born for the first time to serve the Goddessin different forms of a Priestess inallmy lifes. Today I am a Highest High Priestessof Holy Sisters of Lamuria and Atlantis. We are only 5 Priestesses inthe World with this titel in the Lemurian/Atlantis cult. I am also a Highest High Priestess in the old cult for protection of the Goddess. The first non royalinthis cult ruled by High Kings and High Queens as in descending joints comes from severalthousands of years for protection over the Great Goddess. I am Bandruid, a female wisdom-carrying druid priestess with blood from Queen Boudicca and probably the only one now living holding courses in this. I am the Masterly Rune Völva in the Norse. I am an esoteric worker and a very proud pagan. I am the blood from all my forliving people in the east and in the north.

I am Aradala - Priestess of All Time. The only one who got this title.The title I am carrying in my heart and in my soul.  I bid You to walk this path with me. 

Jag föddes med kraften i mina händer, men givetvis har jag även lärt mig mycket genom åren.  Jag har fått min lärskap på några av planetens mest underbara platser insvepta i sin enorma energi.... från Hargsö där jag föddes via mormors Hälsingland, mammas Gästrikland, pappas Dalarna och morfars Stockholm. Men jag har även klokskapat mig utanför Sveriges gränser... i Britannien och Italien har jag lärt mig den ädla konstens kunnande i konsthistoria och modedesign. Men även religion, historia samt psykologi. I Beijing och Shanghai, Mittens Rike, samt i Tibet har jag lärt mig om kroppens och själens resor och medicin, alltså djuphelande, levitation, läkedom samt massage. I Indien kom Kama Sutran med hem i bagaget. Tillbaka i Stockholm läste jag astronomi och kvantfysik på Uni. Självklart har jag lärt av min familj... och jag har även gått hos Rose Silvermoon under ett flertal år. Och så har jag alla minnen från de gamla liven.

Min röst har jag använt i alla tider. Idag kallar jag mig röstartist. Rösten, precis som håret, är styrka och ritual.  Jag kular, jojkar, galdrar och gal. Jag ljudar och sjunger. Min röst är ett av mina läkeredskap. Tillsammans med min läketrumma är den tillfreds. Jag använder även min röst för att tala till och med Moder Jord och den Stora Gudinnan i olika vibrationer samt till att välkomna Fader Sol och Moder Måne samt Riktningarna och Elementen. Läs mer om det på Röstartistsidan. 

 

I was born with the power in my hands, but of course I have also learnt a lot through the years. I have had my learnings on and at some of the most fantastic places on the planet embraced in their enormous energy.... from Hargsö in Stockholm Inner Archipelargo where I was born to nonnas Hälsingland, mums Gästrikland, dads Dalarna and nonnos Stockholm. But I have also wise-aceted me outside Sweden...in Britain and Italy where I learnt the nobleart of art in art history and fashion design. But also religion, history and psykology, In Beijing and Shanghai and in Tibet I have studied body and soul and their journey and medicin, ergo deephealing, levitation, healing and massage. In India Kama Sutra came home with me in my luggage. Back in Stockholm I started to study astronomy and quantum physics at Uni. Of course I learnt a lot from my family...and I have taken classes from Rose Silvermoon during some years. Then I have all the memories from past lifes.

My voice have been used by me in all times. Today I call myself voice artist. The voice, like the hair, is strength and ritual. I "kular" (calling the cows in), jojk, galdrasing. I chant and sing. My voice is one of my healing instruments. Together with my healing drum it is in great peace. I use my voice also to talk to and with Mother Earth and the Great Goddess in different vibrations and to welcome Father Sun and Mother Moon, the Directions and Elements. Read more about it on Voice artist page.

 

 

 

Kalla på mig med ett av mina namn  - Call upon me with one of my names.....

Prästinna av All Tid - Priestess of All Time

Dotter av Nordanvinden - Daughter of the North Winds

Den kvinnliga krigarenfrån urtiders blodlinje - Female Warrior from the ancient bloodline

Rebellisk arbetare för Moder Jord - Rebel Worker for Mother Earth

Ljudartist från Universum - Sound artist from Universe

Den visa som vandrar vägen - the Wise one walking the Path