Gudinnans Döttrar / Tove Aradala Official

Besök min Magiska Värld, en för många glömd och gömd Värld där historien lever bakom dimridån och dit jag tar Er för att låta denna Världen blomma upp och visa upp allt det gömda och glömda, föra upp magin till ytan i vår Värld. 

Här vårdar jag de gamla kunskaperna, ärar Moder Jord med alla hennes arter av växter och djur och jag fortsätter att lära. För vi blir aldrig någonsin fullt utlärda. Trots att min själ föddes som Prästinna av All Tid när Universum skapades, trots att alla mina liv varit i den Stora Gudinnans tjänst, trots att jag i detta livet började lära innan jag fyllt 5 år så kan jag endast en liten del av allt det som finns i Universums Stora Bibliotek. Och det jag kan är jag Ödmjukt tacksam för att ha fått ta del av.  Givetvis lär jag ut av detta och håller kurser, workshops, föreläsningar, följer det Gudinnliga Årshjulet med de magiska Vändningarna och Månens Väg samt att jag håller läkningar, Gudinnetjänster, viger, namnar och sänder iväg på den Sista resan. Och inte att glömma... så står jag på olika utvalda mässor samt historiska marknader. Alla dessa olika underbara saker jag har fått äran att göra finns på de olika sidorna här. Showroomet med det jag skapar till försäljning kommer in här snart dessutom.                                           

För mig är detta naturligt, det normala, så vad Ni får tillsammans med mig är den gamla sanningen om Moder Naturs magi, Fader Sols och Moder Månes samspel på himlen och resorna genom dimensionerna.

Låt oss resa tillsammans!!!! Jag önskar Dig en Gudinnlig stund här.

 

 

Visit my Magical World, a World that is forgotten and hidden för many people but where the history lives behind that wall of mist and where I take You to let this World bloom and show all this hidden and forgotten, to let magic up to the surface of our World.

Here I cherish the old knowledges, worship Mother Earth with all her species of herbs and animals and I continue to learn, Because we will never be fully taught. Even thou my soul was born as Priestess of All Time in the creation of Universe, despite all my lifes in the service of the Great Goddess, despite I started to learn beforeage 5 inthis life I only know a wee part of all what is in the Great Library of the Universe. And what I know I am humbly greatful to have been educated in. Of course I teach this by holding corses, workshops, lectures, following the Goddess Wheel of Year with the magical Turns and Path of Moon, I hold healings, Goddess services, marry people together, giving names, sending away on the last Journey. Not to forget... I attend special selected fairs and historical markets. All of these fantastic things I have had the honour to work with You can find on the pages here. The Showroom with what I create for You to buy will also come here soon.

 

For me this is natural, the normal, so what You get with me is the old truth about the magic of Mother Nature, the interaction between Father Sun and Mother Moon inthe sky and the journeys through dimensions.

Let us travel together!!!!! I wish You a Goddessly Moment here.

Gudinnans Döttrar är också Livmodern för den mer än 5000 år gamla Prästinneorden Heliga Systrar av Lemurien och Atlantis, här de gamla kunskaperna lärs ut i en flera år lång Prästinneutbildning.

Gudinnesamfundet, som är inregistrerat samfund sedan 2012, är Den Oändliga Gudinnans Tempel i Urkraftens Hus.

Det jag skapar finns under namnet Goddess Mother and the Little Fairies/Tove af Lännersta.

 

Jag har funnits på Gotland i över 20 år dit den magiska marken, Sånglinjen och Rans Ängar kallade på mig att arbeta men jag flyttar nu hem till min plats i Stockholms Innerskärgård som högljutt kallar mig tillbaka. Men som den Världsresenär jag är finns jag där jag ska finnas för stunden så det är inte omöjligt för mig att komma till Dig och lära ut eller hålla skapande. Du går bara stigen mellan mina sidor och dess undersidor för att läsa och lära mer om vad jag gör och vem jag är på riktigt. Tveka inte att kontakta mig.

 

 

Gudinnans Döttrar, Daughters of the Goddess, is also the womb for over 5000 years old Priestess order Holy Sisters of Lemuria and Atlantis where the old knowledges are to be learned in a several year long Priestess education.

The Goddess community, registered as a religion in2012, is Temple of the Eternal Goddes in Urkraftens Hus, the House of Ancient Power,

What I create is under the name Goddess Mother and the Little Fairies/Tove af Lännersta.

I have lived in Gotland for over 20 years where the magic land, the Song line and Meadows of Ran called upon me to come and work but now I am moving back to my place in Stockholm Inner arechipelargo as it is calling me with the loadest voic. But as the World Traveller I am I am on the spot where I am supposed to be for the now so it is not impossible for me to come to You to teach or hold a create-moment. You just walk the path between my pages andtheir underpages to read and learn what I do and who I am for real. Do not hesitate to contact me.