Gudinnans Döttrar - the Daughters of the Goddess

Gudinnans Döttrar är mitt Gudinnliga företag där jag vårdar de gamla kunskaperna, vördar Moder Jord med alla dess arter av växter och djur. Jag håller Moder Jord Månritualer vid Ny och Full samt håller kurser, workshops, föreläsningar och mässor. Jag håller Gudinnetjänster, handfästningar, namnande och begravningar.   )m ( Här säljer jag också energifyllda varor på sidan THE SHOWROOM där Du har fler undersidor att titta in på.

Gudinnans Döttrar is my Goddessly Company where I nurse the old knowledges, worship Mother Earth with all her species, herbs and animals. Every New moon and Full moon I hold Moon rituals and i also hold courses, workshops, lecturs and fairs. I give Goddess services, handfastings, give names and hold funurals. Here I also sell energy filled products on the side THE SHOWROOM where You can look at all the pages below the SHOWROOM.

 

Gudinnans Döttrar är också Moderförening för den mer än 5000 år gamla Prästinneorden Heliga Systrar av Atlantis-Lemurien, här de gamla kunskaperna lärs ut i en flera år lång Prästinneutbildning. Vill Du gå på Prästinneutbildningen fyller Du i ansökan och skickar till mig (ansökan finns som undersida till Prästinneorden Heliga....) Gudinnans Döttrars beskyddare är Prins Otar.

Gudinnans Döttrar is the Mother for more than 5000 years old Priestess cult Holy sisters of Atlantis-Lemuria, where we teach the old technics in a several year long Priestess education. If You want to take the Priestess education You just fill the application in (application is to be found on page under Priestess orden Holy....) The protector for Gudinnans Döttrar is Prince Otar.

 

På Gotland finns jag vid havet på Björkhaga kursgård & retreat. I Stockholm finns jag på Hargsö i Stockholms Innerskärgård. Och vissa veckor finns jag på Malta, i Britannien och/eller i Italien. Du kanske vill att jag besöker någon annan del av Sverige eller Världen för att hålla kurs, om så sänd mig ett mail.

On isle of Gotland You find me at Björkhaga kursgård & retreat beside the ocean. In Stockholm You find me on Hargsö in the inner archipelargo. And some weeks I am on Malta, in Britain or in Italy. If You want me to visit some other part of the World to hold a course, send me a mail.

 

Navigera runt på de olika sidorna och dess undersidor för att se mer om Gudinnans Döttrar och vad jag gör. Vill Du läsa mer om mig kan Du göra det i Tidningen Näras sommarnummer - nummer 6/2016.

Just navigate through the different pages and their underpages to learn more about Gudinnans Döttrar and what I am working with. If You want to read more about me (in swedish) You can do that in "Tidningen Nära" - summer number 6/2016.